REGULAMIN UKS OTORI KATOWICE

§1

Uczniowski Klub Sportowy Otori Katowice działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut, ustawę Prawo o stowarzyszeniach i ustawę o Sporcie.

§ 2

Celem działalności Klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i poza szkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w sekcji judo.

§ 3

Przyjęcie do klubu następuje po wypełnieniu oraz dostarczeniu deklaracji członkowskiej UKS Otori Katowice. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 4

Rezygnacja z członkostwa w klubie następuję po uprzednim pisemnym poinformowaniu trenera, można tego dokonać bezpośrednio u trenera prowadzącego zajęcia bądź drogą listowną lub poprzez e-mail. Rezygnację należy złożyć do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego odejście z Klubu. W razie nie złożenia deklaracji rodzic zobowiązany jest do uiszczania składek członkowskich zgodnie z § 5 regulaminu UKS Otori Katowice.

§ 5

1. Składki członkowskie w Klubie są stałe dla danej liczby treningów grupy w tygodniu, niezależne od faktycznych obecności zawodnika i obowiązują w miesiące, w których odbywają się zajęcia (wrzesień/październik-czerwiec). Wysokość składek:
- zajęcia raz w tygodniu – 60 zł (rodzeństwo 100 zł)
- zajęcia dwa razy w tygodniu – 100 zł (rodzeństwo 160 zł)

- rodzeństwo w dwóch różnych grupach - 130zł (jeden zawodnik ćwiczy w grupie mającej treningi raz w tygodniu, drugi dwa razy w tygodniu)

2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu UKS Otori Katowice. Składki w zmienionej wysokości obowiązują począwszy od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona.
3. Członkowie – Założyciele UKS Otori Katowice są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
4. Składki członkowskie należy wpłacać przelewem na konto do 15-tego dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: składka członkowska, imię, nazwisko (osoby trenującej), miesiąc za jaki jest dokonana wpłata. Dane do przelewu:

BNP Paribas Bank Polski S.A.

32 1750 0012 0000 0000 3458 4974

UKS Otori Katowice
ul. Fabryczna 7/2
40-611 Katowice

5. Po terminie (po 15 dniu miesiąca) wplata składek powiększona jest o wysokość aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych.
6. W razie długich przerw ( ponad miesiąc) sprawy rozliczenia ustalane są indywidualnie z trenerem.
7. W razie nieopłacenia zajęć uczestnik może nie zostać dopuszczony do treningu.

§ 6

1. Zawodnik UKS Otori Katowice zobowiązany jest w szczególności do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie sali na której odbywają się zajęcia;
b) kulturalnego zachowania się na terenie budynku, w którym odbywają się treningi;
c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich pracowników budynku, gdzie odbywają się treningi oraz pozostałych osób;
d) kulturalnego zachowania się na zawodach judo;
e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;
f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach;
g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);
h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyjście do łazienki, szatni itp.);
i) dbania o sprzęt sportowy;
j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenki, dresy bez suwaków)
k) udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera;
l) występowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe);
m) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz.

2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w ust. 1 poprzez:
a) upomnienie,
b) upomnienie przy całej grupie,
c) upomnienie w obecności rodzica,
d) usunięcie zawodnika z zajęć,
e) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów,
f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego wynikającymi,
g) złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika.
h) złożenie do Zarządu klubu wniosku o usunięcie zawodnika z pocztu członków klubu.

§ 7

UKS Otori Katowice zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych na co każdy uczestnik wyraża zgodę wypełniając i podpisując deklarację członkowską.